Reglement Giveaway: Win een merchandisepakket van F*** You Very, Very Much

ARTIKEL 1 - Inleiding

Streamz BV, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Medialaan 38 te 1800 Vilvoorde organiseert een actie om een merchandisepakket van de serie ‘F*** You Very, Very Much’ te winnen. De Wedstrijd loopt van 31/08/2021 (10.00u) tot en met 03/09/2021 (23.59u).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement. 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit, met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen. De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via de “Give away post” van 12/08/2021 op de Instagram feed van de Organisator. Om geldig deel te nemen moet:

  • De deelnemer het Instagram-account van de Organisator volgen (@streamz.be)
  • En moet de deelnemer reageren op de post: in de reactie moet een vriend(in) getagd worden en de vriendschap beschreven worden met 4 emoji’s.

Uit de deelnemers zullen 10 winnaars geselecteerd worden, op basis van de originaliteit van de reacties.Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk.

De winnaars zullen kort na afloop van de wedstrijd, via een privébericht gecontacteerd worden, op het Instagram-account waarmee ze hebben deelgenomen. Daar zal het adres waarop het wijnpakket mag worden geleverd, worden opgevraagd.

  • De winnaar heeft, van zodra hij contacteerd wordt, een maand de tijd om de adresgegevens door te geven.
  • Levering is enkel mogelijk in België.
  • Enkel als er tijdig een geldig, correct adres wordt ontvangen, wordt een pakket opgestuurd.

Het merchandisepakket zal in normale omstandigheden geleverd worden binnen een periode van 2 tot 14 dagen nadat het adres werd doorgegeven, maar de leveringstermijn kan onderhevig zijn aan vertragingen bij de koeriersdienst of bij de leverancier. Mogelijk bedraagt de leveringstermijn dus langer, en hiervoor kan de Organisator niet verantwoordelijk gesteld worden.

ARTIKEL 5 – De Prijs

De prijs bestaat uit een merchandisepakket van de reeks F*** You Very, Very Much. In het pakket zit:

  • Een koffietas met de quote “Ik ben zo kapot, maar ik ben echt heel enthousiast”
  • Een hippe totebag met het logo van de serie en een quote op.
  • Een casette van de single ‘I lie & I cheat’ door The Befkes

De prijs is persoonlijk, kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.

De prijs wordt geleverd op het adres dat door de winnaar werd doorgegeven. Het pakket zal in normale omstandigheden geleverd worden binnen een periode van 2 tot 14 dagen nadat het adres werd doorgegeven, maar de leveringstermijn kan onderhevig zijn aan vertragingen bij de koeriersdienst of bij de leverancier. Mogelijk bedraagt de leveringstermijn dus langer, en hiervoor kan de Organisator niet verantwoordelijk gesteld worden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator. Ook Facebook of Instagram kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door de deelname aan de Wedstrijd of Organisator meedeelt, worden gebruikt voor de levering van het pakket. Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd, is het mogelijk dat de Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaakt aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.