Reglement Een Goed Jaar give-away

ARTIKEL 1 - Inleiding 

Streamz BV, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Medialaan 38 4 te 1800 Vilvoorde (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie om een goodie-pakket weg te geven van de Streamz-serie Een goed jaar. De Wedstrijd loopt van [12/7/2022] (17u) tot en met [17/7/2022] (23.59u). 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement. 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement 

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden 

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of met toestemming van de ouders of voogd indien minderjarig en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen. 

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.  

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd 

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via de “Give away post” van 12/07/2022 op de Instagram feed van de Organisator. Om geldig deel te nemen moet:  

  • De deelnemer het Instagram-account van de Organisator volgen (@streamz.be)
  • De post liken
  • En moet de deelnemer laten weten waarom ze de ideale winnaar zijn voor het pakket.  

Uit de deelnemers zullen 10 winnaars geselecteerd worden, op basis van de originaliteit van de reacties. Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk. 

De winnaars zullen kort na afloop van de wedstrijd, via een privébericht gecontacteerd worden, op het Instagram-account waarmee ze hebben deelgenomen. Daarin zullen de nodige gegevens van de persoon worden opgevraagd en zal een code gedeeld worden waarmee de persoon zich kan inschrijven voor het event.  

ARTIKEL 5 – De Prijs 

10 goodiepakketten

Wat zit erin?

  • Een wijnfles
  • Een nutteloos bordje van Kamiel De Bruyne
  • 1 maand gratis Streamz

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid  

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator. 

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die de deelnemer door deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie. 

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.  

Na afloop van de Wedstrijd, is het mogelijk dat de Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaakt aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. 

ARTIKEL 8 - Klachten 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.  

ARTIKEL 9 - Varia 

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator. 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.